Lokaal Actief

Omschrijving

De werkwijze Lokaal Actief stimuleert inwoners van een gemeente om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. De basis hiervoor is de samenwerking van gemeente, lokale en regionale organisaties. Samen worden meer en betere strategieën en methodieken ontwikkeld, samen zorg je ervoor dat beweegprogramma's echt van de grond komen en samen draag je de lasten van de sport- en beweegactiviteiten. Het succes van Lokaal Actief ligt in de integrale benadering van bewegen en de inzet van verschillende deskundigen.

Doelgroep

Alle te-weinig-actieve burgers in een gemeente. Lokaal Actief kan het beste worden gebruikt voor één van de volgende doelgroepen:
jeugd; volwassenen / werknemers; 50-plussers / mensen met een chronische aandoening / mensen met een beperking.

Doel

De uiteindelijke doelstellingen van Lokaal Actief richten zich op toename van kennis bij de inwoners over nut en noodzaak van meer bewegen. Dit wordt bereikt door in de aanpak:

  • Meer bekendheid te geven aan de noodzakelijke hoeveelheid lichaamsbeweging voor het bevorderen van de gezondheid dan wel het bevorderen van meer bekendheid van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
  • Meer bekendheid te geven aan de relatie tussen lichaamsbeweging en een gezond gewicht;
  • Mensen met overgewicht hun lichaamsgewicht structureel te verlagen door middel van meer en gezond bewegen.
     
Inhoud

In de aanpak Lokaal Actief worden de volgende stappen onderscheiden:
Verkennen
De oriëntatie op het beweegprobleem, een verkenning van bestuurlijk draagvlak, het formuleren van het beleidsvoornemen, uitmondend in een startnotitie en of projectvoorstel.
Organiseren
Het opzetten van een projectstructuur (stuurgroep en werkgroepen), het ontwikkelen, organiseren en plannen van de aanpak, uitmondend in een actieplan.
Uitvoeren
Het uitvoeren het lokaal actieplan gezond bewegen: lokale activiteiten uitvoeren en deze monitoren.
Evalueren
Het evalueren (proces of effect) en monitoren van de probleemverkenning, de organisatie en de uitvoering.
Verankeren
Het bestendigen van de beleidsvoornemens en actieprogramma's in de gemeente.
 

Looptijd

Minimaal een jaar. Doel is om de werkwijze structureel toe te passen binnen een gemeente.

Extra informatie

www.lokaalactief.nl