Advies bij opstellen gemeentelijk beleid

Het is veel gemeenten nog onbekend dat Sportservice Noord-Holland gemeenten kan adviseren bij het opstellen van beleid. De werkwijze van Sportservice kenmerkt zich door het in een vijftal stappen kunnen vertalen van de vaak complexe beleidsdoelen naar een doelgerichte en effectieve (wijk) aanpak. De uitvoering staat centraal, maar belangrijker is het selecteren en vormgeven van die activiteiten die maximaal bijdragen aan de door gemeente en de gemeenschap beoogde effecten. De beleidsdoelen en de maatschappelijke effecten zijn allang niet meer beperkt tot sport en bewegen.

Integratie beleidsterreinen
Sport is een middel om tal van beleidsterreinen van het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en het bevorderen van een gezonde leefstijl via het vergroten van de economische impact van evenementen tot re-integratie trajecten voor mensen met een beperking en dagbesteding door kwetsbare groepen in het sociaal domein met elkaar te verbinden. Het is daarbij cruciaal om exact te kunnen bepalen welke elementen van sport en bewegen het meest bijdragen aan het beoogde doel. Voor een gezonde leefstijl is bewegen vanzelfsprekend belangrijk, bij leefbaarheid de bindende kracht van de vereniging en binnen het sociaal domein gaat het om een integrale aanpak.

Van uitvoeren naar verbinden
Sportservice Noord-Holland heeft in het heden en verleden een bijdrage geleverd aan het sportbeleid van bijna twee derde van alle Noord-Hollandse gemeenten. Niet alleen verschillen de beleidsdoelen tussen gemeenten, in de loop van de tijd is ook het beleid binnen gemeenten sterk verandert, mede onder invloed van het beleid van de rijksoverheid. Gegeven deze complexe context is het maken van sportbeleid steeds vaker een interactief proces, waarbij de beleidsdoelen, de werkzame bestandsdelen van sport en bewegen, de beschikbare middelen en de concrete activiteiten op elkaar worden afgestemd. Er is sprake van co-creatie waarbij gemeenten, bewoners, verenigingen, uitvoeringsorganisaties en Sportservice samen het beleid maken en waarbij ieder een passende rol heeft. De laatste jaren verschuift daarbij het accent van de werkwijze van Sportservice van het zelf uitvoeren van activiteiten naar het vinden van bewoners, verenigingen en zelforganisaties en maatschappelijke partners die willen participeren en investeren en die idealiter op termijn de uitvoering kunnen overnemen. De rol van Sportservice wordt dan het ondersteunen en coachen van die partijen, zodat zij in staat zijn die rol te spelen, onder meer door empowerment prgramma’s.

Stappenplan
Waar mogelijk beveelt Sportservice aan om daarbij de volgende stappen te zetten:

  1. De eerste stap is altijd het vaststellen van gemeentelijke beleidsdoelen en het beoogde effect in de samenleving, in de wijk
  2. De tweede stap is bepalen van de context waarin het beoogde effect moet worden bereikt. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de wijk? In welke mate kan verwacht worden dat bewoners en (zelf)organisatie direct betrokken willen en kunnen worden.
  3. Kies juiste interventie, op basis van de bewezen effectiviteit en de goede werkzame bestandsdelen, betrek de samenwerkingspartners en bepaal reële en relevante prestaties.
  4. De vierde stap is sturing en begeleiding gericht op het effect op basis van concrete indicatoren.
  5. Kanteling van de organisatie: de wijk is leidend. De (buurtsport)coach verbindt in de wijk, is de spin in’t web en is nauw betrokken bij de vertaling van de beleidsdoelen tot de uitvoering.
  6. Het belang van de stappen 4 en 5 is enorm, zonder de juiste mensen op de juiste plaats die de juiste dingen doen, is de aanpak niet effectief. Sportservice wil daarom waar mogelijk ook naast en in het veld staan om als coach en collega verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering. Het alleen vanuit de kennisfunctie opstellen van een advies of beleidsnota is niet onze ambitie. Deze kennis is wel de kurk waarop de aanpak drijft.

Vergroten van kennis
Het meewerken in de organisaties en het werken aan de competenties van buurtsportcoaches en andere uitvoerenden is de essentie van onze aanpak. Alles draait om het beantwoorden van de vragen waarmee mensen in de uitvoering te maken krijgen en het zo vergroten van de ervaringskennis. Daarbij laten wij ons graag beoordelen. Sportservice op drie niveaus:

  • Rechtmatigheid (efficiency): Inzet van middelen afgestemd op beoogde effect
  • Doelmatigheid (output): De goede activiteiten met juiste tactische doelen
  • Doeltreffendheid (outcome): Worden de gewenste maatschappelijke effecten van opdrachtgever én profijthebbers gerealiseerd.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Cindy Koopman, tel. 0229-287705 (ma, wo, do) of stuur een e-mail.