Stimuleren regionale samenwerking

Omschrijving

Om  de sportinfrastructuur in Noord-Holland (zgn. SPiNH)  te activeren en daardoor te optimaliseren,  voert Sportservice Noord-Holland in opdracht van de provincie Noord-Holland het projectplan ‘Samen sterk voor de Breedtesport’ uit.
Doelstelling is het ontwikkelen van een provinciaal dekkend netwerk van zeven regionale ondersteuningsstructuren om op efficiënte en effectieve wijze de breedtesport in Noord-Holland te stimuleren, daar waar nodig te ondersteunen en een voorwaarde te scheppen voor samenwerking met andere maatschappelijke en sportgerelateerde organisaties.
Dit wordt op twee manieren gerealiseerd:

  • Door het bieden van ‘bovenlokale coördinatie’. Dat wil zeggen: het bieden van menskracht ten behoeve van algemene coördinatie, het bewaken van de voortgang, efficiency en onderlinge afstemming van gemeentelijke breedtesportprojecten die worden voorbereid en uitgevoerd vanuit een regionaal sportservicepunt.
  • Door het gezamenlijk ontwikkelen van een ‘Kennis en Communicatie Structuur’ gericht op ICT-ontwikkeling, kwaliteitszorg, herkenbaarheid van verschillende breedtesportactiviteiten en de rol van het regionaal sportservicepunt.
Doelgroep

jeugd, jongeren, 18+, 50+, AS, topsport, sportverenigingen, scholen, buurtverenigingen, kinderopvang

Doel

Het realiseren van een dekkend netwerk voor ondersteuning van de breedtesport, door middel van het tot stand brengen van zeven regionale ‘Huizen van de sport’ in Noord-Holland.

Inhoud

Dit netwerk biedt de breedtesportsector vraaggerichte ondersteuning op maat en zorgt voor een infrastructuur die het mogelijk maakt vernieuwend en stimulerend beleid te ontwikkelen en te laten uitvoeren.
Samenwerking tot stand brengen tussen de sportservicebureaus en  sportgerelateerde organisaties in de regio.
Indien mogelijk worden breedtesportprojecten regionaal uitgevoerd waardoor kennis en menskracht efficiënter ingezet kan worden.

 

Looptijd

tot en met 2010.

Extra informatie

De regionale ‘Huizen van de sport’ zijn regionale netwerken waarin lokale en regionale organisaties voor de breedtesport nauw en efficiënt samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van lokale en bovenlokale sportstimuleringsprojecten en ondersteuningsactiviteiten.   

Contactpersoon
Marina Jansen, Jos Laagland, Sjoerd van Tiel