Sport en bewegen in de buurt

Omschrijving

Het VWS-programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ berust op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG en NOC*NSF, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt. VNO-NCW en MKB-NL onderschrijven deze hoofdlijnen en zullen ook een bijdrage leveren aan het programma in de periode 2012 tot en met 2016.

Het programma bestaat uit meerdere onderdelen:

1. Buurtsportcoaches
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de impuls brede scholen, sport en cultuur waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur.

2. Sportimpuls
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. Meer over Sportimpuls

3. Buurtactieplan & Buurtscan
Het doel van de buurtscan is gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht sport- en beweegaanbod dat aansluit op bestaand beleid. Om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen zijn goede achtergrond gegevens nodig. Een buurtscan onderbouwt besluiten met de juiste informatie. Een buurtscan geeft een beeld hoe de buurt in elkaar zit. Meer over de buurtscan.

4. Effectief accommodatiegebruik
Het optimaal benutten van beschikbare ruimtes en accommodaties is belangrijk. Hiervoor ligt in veel gevallen de regie bij de gemeente. Sport- en beweegaanbieders kunnen hierop aansluiten bijvoorbeeld door aanbod te verzorgen op incourante uren of op verschillende locaties.

Meer informatie over het landelijke programma is te vinden op www.sportindebuurt.nl

Sportservice biedt lokaal maatwerk
Sportservice heeft jarenlange ervaring en kan makkelijk omschakelen van de landelijke regeling naar de lokale praktijk. Door onze kennis, onder meer opgedaan met combinatiefunctionarissen, de BOS-impuls en de BreedteSportImpuls, spelen wij snel en efficiënt in op de lokale situatie en leveren lokaal maatwerk.
Zowel op het gebied van werkgeverschap als inhoudelijke advisering kunt u bij ons terecht.

Vragen over inhoudelijk advisering?
Vraag of mail naar Erik Puijt

Vragen over werkgeverschap?

Vraag of mail naar Peter van der Aart

Telefoon: 023-531 94 75

 Bekijk de folder

Doelgroep

...

Hoofdstukken